Emsal Trafik Kazası Mahkeme Kararları

yaralanmalı trafik k

 

 1. EMSAL KARARIMIZ


 2. İSTANBUL


 3. ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  K A R A R
  ESAS NO : 2010/


 4. KARAR NO : 2013/


 5. DAVACILAR : 1- BAY İSİM (T.C. No: )


 6. 2- BAY İSİM (T.C. No: )


 7. [VEKİLİ] :


 8. DAVALI : XXX SİGORTA A.Ş.
  [VEKİLİ] : Av.


 9. DAVA : Tazminat


 10. DAVA TARİHİ : 31/12/2010


 11. KARAR TARİHİ : 28/02/2013

  Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda:

  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili verdiği dava dilekçesinde;davacıların miras bırakanı x davalıya sigortalı 34 x 12 plakalı araç ile seyir halinde iken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldıklarını, ayrıca cenaze gideri olarak 1.000 tl harcama yaptıklarını bildirerek davacılardan x için 4.000 tl , y için 3.000 tl destekten yoksun kalma ve 1.000 tl cenaze gideri olmak üzere toplam 8.000 tl maddi tazminatın 26/11/2006 tarihinden itibaren en yüksek banka avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; 34 x 12 plakalı araç vekil edeni şirket nezdinde trafik sigorta poliçesi ile sigortalı iken prim ödenmemesi nedeniyle 30/09/2006 tarihinde iptal edildiğini , davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Dava hukukça trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı isteğine ilişkin bulunmaktadır.
Davacıların miras bırakanı Yasin özdoğan 34 XXX 12 plakalı araç ile seyir halinde iken karıştığı trafik kazası sonucu vefat ettiği Üsküdar Ağır ceza mahk. 2007/XX karar sayılı dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır.
Taraflar arasındaki çekişme 34 XXX 12 plakalı araca ait trafik sigorta poliçesinin iptali nedeniyle davalının gerçekleşen zarardan sorumlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırılmış, rapor alınmıştır. Uzman bilirkişiler tarafından düzenlenen rapor ayrıntılı ve gerekçeli olduğundan kabul edilerek hükme esas alınmıştır.
Davacılar vekili 10/09/2012 tarihli dilekçesi ile davayı ıslah etmiştir.
Ümraniye 3. İcra müd. 2011/3720 esas nolu takip dosyasının incelenmesinde 34 XXX 12 plakalı aracı işleteni aleyhine sigorta poliçesine dayalı olarak yaptığı ödemeler nedeniyle takip yaptığı görülmüştür.
Bu duruma göre ; davacıların miras bırakanı Yasin in 34 XXX 12 plakalı aracın karıştığı trafik kazası sonucu vefat ettiği, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldıkları , ayrıca cenaze için masraf yaptıkları, davalı sigorta şirketi trafik sigorta poliçesini iptal ettiğini savunmuş ise de iptal işlemini tebliğ ettiğine ilişkin herhangi bir belge sunmadığı; diğer yandan aynı poliçeye dayalı olarak 34 XXX 12 plakalı araç işleteni / sigorta ettireni ( kendi sigortalısı ) aleyhine Ümraniye İcra müd. 2011/XXX esas nolu takip dosyası ile takip yaptığı, böylece poliçenin geçerli olduğunu kendisininde kabul ettiği sonucuna varıldığı; ayrıca olayda uzamış ceza zaman aşımı uygulanacağından zaman aşımı süresinin de ıslah ile arttırılan bölüm bakımından gerçekleşmediğinden davanın kabulüne karar verilmesi uygun görülmüştür.

HÜKÜM : Açıklanan nedenlerle;
Davanın kabulü ile davacı için 28.000,00 TL, diğer davacı xxx için 28.500,0 TL ve defin gideri için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 57.500,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
Davacı tarafından ilk dava , tebligat , bilirkişi ücreti olarak yapılan 1.167,75 tl yargılama gideri ile AAÜT gereğince 6.575,00 tl oranlı avukatlık parasının davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
Alınması gereken 3.927,85 tl oranlı ilam harcından peşin alınan 265,85 tl nin mahsubu ile bakiye 3.662,00 tl nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
HMK'nun 333. Mad. Gereğince karar kesinleştiğinden gider avansının artan bölümünün davacıya iadesine,
Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tarafların temyiz yoluna başvurabileceklerine ilişkin verilen karar davacılar vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. 28/02/2013
Katip Hakim                                KARAR 2

T.C. KARTAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
KARAR
T .C.
KARTAL
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2009/
KARAR NO : 2012/
DAVACI :
[VEKİLİ] : Üsküdar/ İSTANBUL
DAVALI LAR : 1- İSİM
[VEKİLİ] : ŞAHIS İSİM
2- XXX SİGORTA ŞİRKETİ
[VEKİLLERİ] : İSİM
DAVA : Maddi Manevi Tazminat
ESAS DAVA TARİHİ : 14/01/2009
BİRLEŞEN DAVA TARİHİ : 08/06/2012
KARAR TARİHİ : 25/12/2012
KARAR YAZIM TARİHİ : 07/01/2013
Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davası hakkında Kartal Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili 14/1/2009 günlü X isim şahıs ile XX Sigorta Şirketini hasım gösterdiği dava dilekçesi ile; davacının karşıdan karşıya geçerken 34 xx 27 plaka sayılı aracın kenedisine çarptığını , araç sürücüsünn tam kusurlu olduğunu, davacının yaralandığını, vudundaki onlarca kemiğin kırıldığını, uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldığını , ömür boyu sakat ve bakıma muhtaç hale geldiğini, kaza öncesinde en son ay olmak üzere 21 gün olmak üzere günlük 30 milyon yevmiye TL ile inşaatlarda ağır işçi olarak çalıştığını, olay sonrası artık çalışmasının mümkün olamayacağını bu gelirlerinden mahrum kaldığını, kendisine bakamayacak durumda olduğunu, uzun süre bakıma muhtaç olduğunu bakım ücretlerinin söz konusu olacağını, yattığı hastanede günlüğü 50 TL den bakıcı masrafı da yaptığını, kaza yüzünden artık eksik ve sakat kalması yüzünde ızdırap içinde olduğunu, yaşamının son derece zorlaştığını, anılan plakalı aracın davalı sigorta şirketine zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi ile sigortalanmış olduğunu iddia ederek şimdilik 7.100 TL maddi tazminatın olay gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan dayanışmalı olarak tahsiline karar verilmesini istemiş, 6/7/2012 günü harç yatırmak suretiyle xx yönünden 55,735,00 TL , davalı Ankara Anonim Türk Sigorta şirketi yönünden ise 74,313,00 TL maddi tazminat isteğini ıslah etmiştir.

Aynı davacı xx hasım göstererek 8/6/2012 günlü dava dilekçesi ile; Kartal Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak 35,000 TL Manevi Tazminat talebinde bulunmuş anılan mahkemece bu istek hakında 2012/x esas numarası ile 15/6/2012 gün ve 2012/x karar numarası ile mahkememiz dosyası ile birleştirme kararı verilmiştir.

Davalı sigorta şirket vekili cevap dilekçesi ile; 34 xx 27 plaka sayılı vasıtanın 18/10/2007-18/10/2008 vadeli 103xx nolu karayolları motorli araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile davalı şirket nezdinde sigortalı olduğunu, öncelikle sigortalının kusununu ve ödenmesi gereken tazminat miktarının tespiti gerektiğini, kendilerinin sigortalrının kusuru nispetinde ve sigorta poliçes ilimtleri dahilinde sorumlu olabileceklerini, poliçe kapsamında “tedavi”ve “ sakatlık ve ölüm” teminatının 80.000 TL ile sınırlı olduğunu, poliçesinin azami tazminatının muaccel ve maktu borç olmayan ödenecek azami tazminat miktarını belirlediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Diğer davalı vekili cevap dilekçesi ile; müvekkilinin 34 xx 27 plaka sayılı vasıtanın ruhsat sahibi olduğunu, davaya konu kazada asli kusurlunun araç sürücüsü değil davacı tarafın bizzat kendisinin olduğunu, davacının iddialarının yerinde olmadığını gerçekleri yansıtmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davacı ile davalı xx sosyal ve ekonomik durumu zabıta marifeti ile araştırılmış, tarafların dellileri toplanmış, tanıklar dinlenmiş, trafik kaydı istenilmiş, mahallinde 18/11/2009 günü keşif yapılmış, kusur bilirkşisi 20/5/2009 günlü raporunu dosyaya sunmuş, Kartal Adli Tıp Şube Müdürlüğü 5/10/2010 günü havale edilen raporunda davacının maluliyet oranının 16 olduğunu saptamış, itiraz üzerine davacı hakkında 3. Adli Tıp ihsisas kurulundan 724 nolu rapor alınarak davacının 31,2 oranında maluliyet oranının sürekli olduğu iyileşme süresinin 16/5/2008 gününden itibaren 9 aya kadar uzayabileceği ve bu süre zarfında 100 malül sayılması gerektiği saptanmış, hesap bilirkişisi 4/7/2012 günlü raporunda araç maliki yönünden davacının talep edebileceği maddi tazminatın 55,735,50 TL, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi yönünden ise 74,314,00 TL olduğunu saptamıştır.
Toplanan deliller ile olay günü olan 15/5/2008 günü saat 21,00 sıralarında 34 xx 27 plaka sayılı araç sürücüsü idaresindeki aracı ile Maltepeden nil cad. Takiben Zümrütevler istikametine doğru meskun mahal içinde aşırı hızla dikkatsiz ve tedbirsizce seyir ederken Zübeyde hanım sok. 4 lü kavşağına 10 m kala Yıldız Pastanesi karşısında yönü Zümrütevler yönünde olan ve yolun sağında park haline bulunan kamyonu sollamak için yolun ortasına direksiyonu kırıp geçmeye çalıştığı sırada yolu sağdan sola doğru karşıdan geçmek isteyen yaya davacıya çarpması sonucu davaya konu olayın meydana geldiği anlaşılmıştır. Bilirkişi raporuna göre davalının maliki olduğu aracın sürücüsü dava dışı 6/8 oranında kusurludur. Davacı yaya ise 2/8 oranında kusurludur. Adli tıp raporuna göre davacı 31,2 oranında maluliyete uğramıştır. Aktüerya bilirkişisi raporuna göre davalıların sorumluluğu 55.735,00 TL dir. Bilirkişi raporları dosya kapsamına yargıtay kararlarına usul ve yasaya uygun bulunduğundan mahkememizce benimsenmesi suretiyle paranın satın alma gücü tarafların sosyal ve ekonomik durumu değerlendirilmek suretiyle aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda izah edilen nedenlerle;
1- Birleşen davanın kısmen kabul kısmen reddine, 15.000 TL manevi tazminatın olay günü olan 15/5/2008 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin manevi tazminat isteğinin reddine,
Alınması gerekli 891,00 TL harçtan peşin alınan 103,95 TL ile ikmal edilen 220,75 TL harcın icrai mahsubu ile bakiye 566,30 TL harcın davalı Eren Çalışkan’dan alınarak hazineye gelir kaydına,
Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden lehine 1.800,00 TL vekalet ücreti takdiri ile bunun davalıdan alınarak davacıya verilmesine, red edilen kısım bulunduğundan davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden lehine 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak anılan davalıya verilmesine,
2- Esas dava hakkında davalı yönünden davanın kabulüne, davalı sigorta şirketi yönünden davanın kısmen kabul kısmen reddine, davalı sigorta şirketinin sorumluluğu 80.000 TL ile sınırlı olmak üzere 55,735,00 TL maddi tazminatın her iki davalıdan dayanışmalı olarak alınarak davacıya verilmesine, davalı yönünden olay günü olan 15/5/2008 gününden itibaren diğer davalı Sigorta şirketi yönünden dava günü olan 14/1/2009 gününden itibaren yasal faiz yütürülmesine, davalı sigorta şirketi hakkında fazlaya ilişkin isteğin reddine,
Alınması gerekli 3.310,66 TL harçtan peşin alınan 95,90 TL harcın icrai mahsubu ile bakiye 3.214,76 TL harcın davalılardan dayanışmalı olarak alınarak hazineye gelir kaydına,
Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden lehine 6.380,85 TL vekalet ücreti takdiri ile bunun her iki davalıdan dayanışmalı olarak alınarak davacıya verilmesine, davalı sigorta şirketi yönünden red edilen kısım bulunduğundan anılan davalı da kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden lehine 2.229,48 TL vekalet ücreti takdiri ile bunun davacıdan alınıp davalı sigorta şirketine verilmesine,
3- Mahkememizden verilen ihtiyati tedbirin karar kesinleşinceye kadar devamına,
4- Birleşen dava yönünden başvurma harcı 21,15 TL, peşin harç 103,95 TL, ikmal edilen harç 220,75 TL, vekalet onama harcı 2,30 TL, posta gideri 14,00 TL olmak üzere toplam; 362,15 TL yargılama giderinden kabul ve red edilen kısım oranlanmak suretiyle takdiren 150,00 TL sinin davalı dan alınarak sarf eden davacıya verilmesine,
5- Esas dava hakkında başvurma harcı 15,60 TL, peşin harç 95,90 TL, vekalet onama harcı 2,50 TL, posta gideri 38,00 TL, keşif masrafı 361,74 TL, Adli Tabip masrafı 200,00 TL hesap bilirkişisi masrafı 250,00 TL, Adli Tıp şubesi muayene masrafı 15,00 TL olmak üzere toplam, 978,74 TL yargılama giderinin her iki davalıdan dayanışmalı olarak alınarak sarf eden davacıya verilmesine,
6-Davacının yatırdığı 170,00 TL gider avansından sarf edilmeyen kısmın davacıya iadesine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay Nezdinde temyizi kabil olmak üzere davacı vekil ile davalılar vekilinin yüzlerine karşı sigorta şirket vekilinin yokluğunda verilen karar alenen okunup usulen tefhim kılındı. 25/12/2012
Katip Hakim


ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HİZMETLERİMİZ | MAKALELERİMİZ | AVUKATLARIMIZ | DESTEK | İLETİŞİM BİLGİLERİ